AUTOCAR Universal Slip Yoke  CHEVROLET Universal Slip Yoke
   FORD Universal Slip Yoke  FREIGHTLINER Universal Slip Yoke
   GMC Universal Slip Yoke  INTERNATIONAL Universal Slip Yoke
   ISUZU Universal Slip Yoke  KENWORTH Universal Slip Yoke
   MACK Universal Slip Yoke  PETERBILT Universal Slip Yoke
   STERLING Universal Slip Yoke  UD TRUCK Universal Slip Yoke
   VOLVO Universal Slip Yoke